Zgłoszenia – weegreeone.com

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zapoznaj się z REGULAMINEM ZGŁOSZEŃ

Zauważyłeś nieprawidłowości lub uchybienia prawne w firmie?
Możesz w bezpieczny sposób zgłosić swoje zastrzeżenia!
Przyjrzymy się Twojemu sygnałowi i przemyślimy jak zareagować, by w przyszłości zapobiec wszelkim naruszeniom i nadużyciom.
Skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub pisząc na adres e-mail, który znajduje się na tej stronie.

Administratorem danych osobowych jest Weegree Sp. z o.o. SK z siedzibą w Krakowska 26, 45-018 Opole, które przetwarza w związku ze Zgłoszeniem Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego, lub w związku z realizacją przez Spółkę obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Spółka, po otrzymaniu Zgłoszenia, może w celu weryfikacji Zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że Zgłaszający działał z naruszeniem zasad dobrej wiary określonej w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.